Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου (ΚΥΑ)

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

http://wfdver.ypeka.gr/wp-content/uploads/2017/04/%CE%92%CE%9B410-944_KYA_SMPE_GR05.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s