Όχι κολύμπι σε τμήμα της θάλασσας Ηγουμενίτσας και στις εκβολές του Καλαμά!

Kαταγγελίες για μολυσμένα νερά…

Απαγορεύτηκε το κολύμπι σε τμήμα της θάλασσας στην Ηγουμενίτσα και στις εκβολές του ποταμού Καλαμά, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη. Συγκεκριμένα απαγορεύτηκε…

το κολύμπι στις εκβολές του ποταμού Καλαμά, 100 μ. εκατέρωθεν, και στην θαλάσσια περιοχή, βραχώδη ακτή, νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλπο Πλαταριάς, 200 μ. μέτρα εκατέρωθεν. Δεν ξέρουμε αν συνδέεται το ένα με το άλλο, ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για μολυσμένα νερά στα παράλια της Θεσπρωτίας, αλλά και στον ποταμό Καλαμά.

Επίσης στην απόφαση του αντιπεριφερειάρχη γίνεται επίκληση έξι διατάξεων, που αφορούν στην ποιότητα των νερών…
Ολόκληρη η απόφαση του αντιπεριφερειάρχη έχει ως εξής: “Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010
Τ.Α « Νέα Αρχιτεκτονική της
   Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.Τις Διατάξεις του Π.Δ 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας
   Ηπείρου»
3.Την αριθ οικ/407/38/07-01-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός
   αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου»
4.Τον Ν. 2520/40 και το Π.Δ 95/2000 περί οργανισμού  τουΥπουργείου Υγείας
   &Πρόνοιας
5. Την 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86)ΚΥΑ (απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών
   νερών)σε εναρμόνιση 0δηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
6. Την Ε1β/221/65/ Υ. Δ « Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»
   όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
7. Την με αριθ Η.Π 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ’Περί ποιότητας και μέτρων
    διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
    2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και
    την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ»του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
    Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.
8. Το αριθ ΔΥΓ 2/οικ/51214/17-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν
    Αλληλεγγύης με θέμα «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης και έκδοση
    αποφάσεων χαρακτηρισμού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων».
9.Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και
    χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
10.Τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων των καθορισμένων σημείων ακτών
     Κολύμβησης που έγιναν στην διάρκεια της θερινής περιόδου 2011 από την Δ/νση
     Υγείας  -Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου σε συνεργασία με της Χημικής Υπηρεσίας
    Ιωαννίνων
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Απαγορεύουμε τα λουτρά στα θαλάσσια νερά των παρακάτω ακτών του Νομού
     Θεσπρωτίας:
     1.Σε όλα τα λιμάνια και μόνιμα αγκυροβόλια.
     2. Στις εκβολές του ποταμού Καλαμά 100 μ εκατέρωθεν.
     3. Στην Θαλάσσια περιοχή ,βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον
         κόλπο Πλαταριάς και 200 μέτρα εκατέρωθεν.
Β . Η Λιμενική αρχή στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την
     επίβλεψη της τοποθέτησης των απαγορευτικών πινακίδων από τους ΟΤΑ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s