30.12.2011 ΦΕΚ 3322 Β Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα….

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση ορισμού ανώτατων αποδεκτών τιμών για ρύπους και δείκτες ρύπανσης στα υπόγεια ύδατα.

Αναλυτικότερα, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ Γιώργου Παπακωνσταντίνου (ΥΑ 1811, ΦΕΚ 3322 Β 30.12.2011) έγινε ο ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της 39626/2208/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση»

Ειδικότερα στα συστήματα υπογείων υδάτων καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο ανώτερες αποδεκτές τιμές με στόχο την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των συστημάτων υπόγειων υδάτων.

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού ή σε επίπεδο ενός συστήματος ή μιας ομάδας συστημάτων υπόγειων υδάτων, δίνεται η δυνατότητα να οριστούν είτε αυστηρότερες ανώτερες αποδεκτές από τις εθνικές ή ανώτερες αποδεκτές τιμές για πρόσθετες παραμέτρους με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Με την απόφαση επεκτείνεται και στα υπόγεια ύδατα το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον καθορισμό Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ), πού ήδη ισχύει γα τα επιφανειακά ύδατα (ΦΕΚ 1909 Β 08.12.2010)

Το ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης στο:

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:4FX46SZHpJcJ:www.ypeka.gr/LinkClick.aspx%3Ffileticket%3DykohkbZiY%252F8%253D%26tabid%3D508%26language%3Del-GR+&hl=el&gl=gr&pid=bl&srcid=ADGEESizSKMTP-duSzfQPKZO_yk9iIyZx8XnQFKaeEtkD9rckVP4PKidXUiOTbYPHnCbPjaG27KRLta-X8_RnlUDAysLqpIu0IdaORaycJGabYPETnXGlaeHdk0yqq7t-ETxl8G8wIMn&sig=AHIEtbTu-Fr1ubqRHrPGltsloCeskaiANA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s